Fiksus Algorytm Importu Dowodu - Misoft

Fiksus Algorytm Importu Dowodu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

var
 lx,znacznik,wynik: string;
 pref,opis,kod,data: string;
 wn,ma,dKw,dOpis,dKod: string;
 fx,ile,dek: integer; 
 b: boolean;
 P,kw: real;
procedure ReadLine;
var
 i,n,l: real;
 eof: boolean;
 sx: string;
begin
 wynik:=;
 sx:='<'+znacznik+'>';
 i:=pos(sx,lx);
 while ( i = 0 ) do
 begin 
  eof:=fb_EofTxt(fx);
  if ( not eof ) then
  begin
  lx:=fs_ReadTxt(fx,1);
  i:=pos(sx,lx);
  end
  else
  i:=-1; 
 end;
 if ( i > 0 ) then
 begin
  l:=length(lx);
  n:=length(sx);
  n:=n+i;
  l:=l-n+1;
  lx:=copy(lx,n,l);
  i:=pos('<',lx); 
  if ( i > 0) then
  begin
   ile:=ile+1;
   i:=i-1; 
   if ( i > 0 ) then
    wynik:=copy(lx,1,i);
  end;
 end;
end;
procedure Kwota;
var
 b: boolean;
 i,l:integer;
 sx,sy: string;
begin
 kw:=fr_FromStr(dKw);
 if ( kw = 0 ) then
 begin
 i:=pos('.',dKw);
 if ( i > 0) then
  begin
  l:=length(dKw);
  l:=l-i;
  i:=i-1; 
  sx:=copy(dKw,1,i);
  i:=i+2; 
  sy:=copy(dKw,i,l);
  dKw:=sx+sy;  
  end;
  dKw:=fs_Repl(dKw,',','.');
  kw:=fr_FromStr(dKw);
 end;
end;
procedure DaneDow;
var
 b: boolean;
begin
 ile:=0;
 znacznik:='pref'; Call ReadLine; pref:=wynik;
 znacznik:='data'; Call ReadLine; data:=wynik;
 znacznik:='opis'; Call ReadLine; opis:=wynik;
 znacznik:='kod'; Call ReadLine; kod:=wynik;
 b:=fb_Print('DOW->'+pref);
 b:=fb_Print('|'+data);
 b:=fb_Print('|'+opis);
 b:=fb_PrintLn('|'+kod);
end;
procedure DaneDek;
var
 b: boolean;
begin
 ile:=0;
 znacznik:='wn';  Call ReadLine; wn:=wynik;
 znacznik:='ma';  Call ReadLine; ma:=wynik;
 znacznik:='kwota'; Call ReadLine; dKw:=wynik;
 znacznik:='opis'; Call ReadLine; dOpis:=wynik;
 znacznik:='kod';  Call ReadLine; dKod:=wynik;
 if ( ile > 0 ) then
 begin
  Call Kwota;
  b:=fb_Print(' Dek->'+wn);
  b:=fb_Print('|'+ma);
  b:=fb_Print('|'+dKw);
  b:=fb_Print('|'+dOpis);
  b:=fb_PrintLn('|'+dKod);
 end;
end;
begin
 fx:=fi_OpenTxt('Test-Imp.txt');
 Call DaneDow;
 if ( ile = 4 ) then
 begin
  P:=fr_NewDow(pref,data,opis,kod); { <- inicjuje dowód }
  dek:=0;
  Call DaneDek;
  while ( ile = 5 ) do
  begin
   b:=fb_NewDek(P, wn, ma, kw, dOpis, dKod); { <- dekret dowodu P }
   if ( b ) then dek:=dek+1;
   Call DaneDek;
  end;
  if ( dek > 0 ) then 
  begin
   b:=fb_AddDow(P,'PI','Z');  { <- zapisuje dowód w dzienniku roboczym PI i zatwierdza }
   b:=fb_Print('-------> dopisano');
  end
  else
  begin
   b:=fb_FreeDow(P);     { <- dowodu nie będzie }
   b:=fb_Print('=========ANULOWANO=========');
  end;
 end;
 b:=fb_Close(fx);
end.

Powyższy algorytm wywołać z poziomu definicji raportu.
plik z treścią algorytmu Imp.prg<- pobierz tu


Przykładowy plik tekstowy danych do importu


<dow>
 <pref>BA</pref>
 <data>11/01/2004</data>
 <opis>Test Importu</opis>
 <kod>T1</kod>
 <dek>
 <wn>1-1</wn>
 <ma>100</ma>
 <kwota>11,11</kwota>
 <opis>Test Importu poz1</opis>
 <kod>T1-1</kod>
 </dek>
 <dek>
 <wn>1-2</wn>
 <ma>100</ma>
 <kwota>222,22</kwota>
 <opis>Test Importu poz2</opis>
 <kod>T1-2</kod>
 </dek>
 <dek>
 <wn>1-3</wn>
 <ma>100</ma>
 <kwota>3.333,33</kwota>
 <opis>Test Importu poz3</opis>
 <kod>T1-3</kod>
 </dek>
</dow>
Personal tools