DPR - Wzór zarządzenia kierownika jednostki w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości - Misoft

DPR - Wzór zarządzenia kierownika jednostki w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

DOKUMENTACJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI
2.2 Wzór zarządzenia kierownika jednostki w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Wzór przygotowano jako szablon dokumentu, który po uzupełnieniu brakujących tekstów oraz dokonaniu wyboru technik i rozwiązań spośród dopuszczonych przez ustawę o rachunkowości lub usunięciu zbędnych dla jednostki zapisów, stanowić będzie dokument, który podpisze kierownik jednostki. Przy opracowaniu przyjęto następujące podstawowe założenia:

 • 1. czas trwania jednostki nie jest ograniczony,
 • 2. jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, które sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe,
 • 3. jednostka nie podlega podziałowi ani nie łączy się z inną jednostką,
 • 4. jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym,
 • 5. jednostka nie jest jednostką powiązaną.
 • 6. jednostka prowadzi księgi rachunkowe z zastosowaniem systemu informatycznego.Zarządzenie Nr
Kierownika Przedsiębiorstwa …
z dnia …

W sprawie: wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Przedsiębiorstwie …
Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. 2013 poz.330)
 • Ustawy z dnia …
 • Rozporządzenie Rady Ministrów …

wprowadza się „Zasady (politykę) rachunkowości w Przedsiębiorstwie ...” jako załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania od dnia … .

Kierownik Przedsiębiorstwa …


Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr …
z dnia …

Zasady (polityka) rachunkowości
w Przedsiębiorstwie …

SPIS TREŚCI
1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
1.1 Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
1.2 Rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze
1.3 Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
1.4 Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalania wyniku finansowego 
2.1 Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
2.2 Zasady ustalania wyniku finansowego
3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych
3.1 Zakładowy plan kont
3.2 Wykaz zbiorów danych tworzących komputerowe księgi rachunkowe
3.3 Opis systemu przetwarzania danych
4. Zasady przechowywania i ochrony danych księgowych 
4.1 Ochrona i zasady przechowywania zbiorów danych, dokumentów i ksiąg rachunkowych
4.2 Zasady udostępniania zbiorów danych

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI
1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
1.1 Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe Przedsiębiorstwa … prowadzone są w ...
1.2 Rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze.
Okresem obrachunkowym dla jednostki jest: (rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, kończący się 31 grudnia / rozpoczynający się …., kończący się ...),
Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.
Za okresy miesięczne sporządza się: (wymienić sprawozdania).
Za okresy kwartalne sporządza się: (wymienić sprawozdania).
Za okresy półroczne sporządza się: (wymienić sprawozdania).
Za okres roczny sporządza się: (wymienić sprawozdania).

1.3 Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu programu komputerowego. Program komputerowy wprowadza i nadzoruje zbiory danych stanowiące dziennik, księgę główną oraz księgi pomocnicze oraz umożliwia uzgodnienie obrotów dziennika z zestawieniem obrotów i sald kont księgi głównej.
Dziennik zapewnia automatyczna kolejną numerację, chronologiczne ujęcie zdarzeń, jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi oraz identyfikację osoby dokonującej wpisu.
Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia zasadę podwójnego zapisu oraz systematycznej i chronologicznej ewidencji.

1.4 Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych.
W Przedsiębiorstwie stosuje się następujące metody przeprowadzania inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • weryfikacja danych księgowych.

Inwentaryzacji w drodze spisu z natury podlegają:
(wymienić składniki np. gotówka w kasie, środki trwałe)
Inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald podlegają:
(wymienić składniki np. zobowiązania wobec dostawców, należności od odbiorców)
Inwentaryzacji w drodze weryfikacji podlegają:
(wymienić składniki np. wartości niematerialne i prawne, rozrachunki z pracownikami)

Ustala się następującą częstotliwość i terminy inwentaryzacji: (podać częstotliwość i terminy dla odpowiednich składników majątku).
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalania wyniku finansowego.

2.1 Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.
Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Przedsiębiorstwo stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne: (podać zasady ewidencji, umarzania i wyceny).
Środki trwałe: (podać zasady ewidencji, umarzania i wyceny).
Inwestycje: (podać zasady wyceny).
Materiały i towary: (podać zasady ewidencji i metody wyceny).
Pozostałe aktywa i pasywa: (podać zasady wyceny).

2.2 Zasady ustalania wyniku finansowego.
Wynik finansowy ustalany jest w wariancie (porównawczym / kalkulacyjnym) rachunku zysków i strat.
Sprawozdanie finansowe sporządza się w formie (pełnej zgodnie ze wzorem ustawy o rachunkowości / uproszczonej).
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie (rodzajowym / kalkulacyjnym / rodzajowym oraz kalkulacyjnym).

3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych.
3.1 Zakładowy plan kont.
Zakładowy Plan Kont Przedsiębiorstwa będący wykazem kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
Opis przyjętych przez Przedsiębiorstwo zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania tych kont z kontami księgi głównej określa (np. publikacja książkowa komentarza i opisu planu kont, podać tytuł, autora, wydawnictwo , rok wydania / opracowanie własne jako załącznik) stanowiąc Załącznik do niniejszych zasad.

3.2 Wykaz zbiorów danych tworzących komputerowe księgi rachunkowe.
Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem udokumentowanego programu (podać nazwę) autorstwa (podać dane autora).
Wykaz komputerowych zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe zawarty jest w dokumentacji programu stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszych zasad.
System rachunkowości informatycznej obejmuje następujące elementy:
(wymienić moduły lub programy np. system f-k, środki trwałe, sprzedaż i magazyn, kadry-płace).

3.3 Opis systemu przetwarzania danych.
Opis systemu przetwarzania danych, opis algorytmów i parametrów poszczególnych modułów stosowanych w programie komputerowym i zasady przechowywania i archiwizowania zawarte są w dokumentacji programu stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszych zasad.
Wykaz modułów programów komputerowych stosowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz z numerami ich wersji, akceptacją kierownika i datą przyjęcia do użytkowania stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych zasad.

4. Zasady przechowywania i ochrony danych księgowych.
4.1 Ochrona i zasady przechowywania zbiorów danych, dokumentów i ksiąg rachunkowych
Ochrona dostępu do systemu informatycznego:
Kierownik Przedsiębiorstwa wydaje hasła dostępu do komputerów oraz ustala uprawnienia do modułów i funkcji systemu informatycznego zależnie od zakresu obowiązków pracowników. Wszelkie czynności podejmowane przez pracownika w systemie informatycznym mogą być kontrolowane przez Głównego Księgowego. Wszelkie czynności podejmowane przez pracownika dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego mogą być kontrolowane przez Administratora systemu komputerowego.
Pracownik składa pisemne oświadczenie że:

 • znane mu są zasady pracy z udostępnionym sprzętem komputerowym oraz w systemie informatycznym Przedsiębiorstwa,
 • znane mu są jego uprawnienia do modułów i funkcji systemu informatycznego, ich przeznaczenie oraz odpowiedzialność merytoryczna za dokonywane czynności ,
 • zobowiązuje się nie wykonywać czynności do których nie jest upoważniony oraz informować przełożonego w razie stwierdzenia technicznych możliwości podjęcia takich czynności,
 • zobowiązuje się informować przełożonego o wszelkich awariach i nietypowych zachowaniach systemów informatycznych,
 • zobowiązuje się do nieinstalowania prywatnego oprogramowania,
 • w przypadku utraty hasła do systemu informatycznego lub podejrzenia, że osoby niepowołane weszły w jego posiadanie zobowiązuje się niezwłocznie o tym poinformować przełożonego i podjąć działania w celu ustanowienia nowego, bezpiecznego hasła.

Ochrona, zabezpieczenie i archiwizowanie zbiorów danych.
Administrator systemu komputerowego odpowiada za zabezpieczenie i archiwizowanie zbiorów danych systemu informatycznego Przedsiębiorstwa poprzez:

 • codzienne archiwizowanie danych systemu po zakończeniu dnia pracy,
 • prawidłowe przechowywanie nośników danych (dyski twarde, CD, DVD) w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu,
 • instalowanie, aktualizowanie i regularne monitorowanie pracy programów antywirusowych i chroniących system informatyczny przed niepowołanym dostępem.

Przeglądy i konserwacja systemów informatycznych.
Administrator systemu komputerowego odpowiada za techniczne zabezpieczenie i ochronę systemu informatycznego Przedsiębiorstwa przez:

 • regularna i terminową konserwacje systemu,
 • kontrolę przestrzegania zakazu instalowania nieuprawnionego i prywatnego oprogramowania użytkowników, przez kontrolę komputerów stanowisk pracy pod kontem zainstalowanego na nich oprogramowania.

Ochrona i przechowywanie zbiorów danych w formie papierowej:

 • dowody księgowe bieżącego i poprzedniego roku obrotowego przechowywane są w zamykanych szafach działu księgowości,
 • dowody księgowe ostatnich 4 lat przechowywane są w wydzielonym pomieszczeniu archiwum,
 • listy płac, dokumenty źródłowe list płac, dokumenty ZUS w zamykanych szafach działu wynagrodzeń,
 • zarządzenia kierownika dotyczące organizacji księgowości, dokumenty dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości, dokumenty zawartych umów z kontrahentami, dokumenty planów, sprawozdania finansowe i GUS są przechowywane w osobnych segregatorach w zamykanych szafach działu księgowości.
 • po zakończeniu roku obrotowego w systemie informatycznym, w terminie do 30 kwietnia następnego roku obrotowego, są drukowane księgi rachunkowe w postaci:
  • zestawienia obrotów i sald,
  • księgi głównej,
  • ksiąg pomocniczych,
  • dziennika

i przechowywane na tych samych zasadach co dowody księgowe [Kiziukiewicz 2007].

4.2 Zasady udostępniania zbiorów danych
Udostępnianie osobom trzecim dokumentów, zbiorów lub ich części odbywa się na następujących zasadach:

 • w siedzibie Przedsiębiorstwa - za zgodą kierownika Przedsiębiorstwa lub osoby przez niego upoważnionej,
 • poza siedzibą Przedsiębiorstwa - wydanie zapisów lub dokumentów ze zbiorów może nastąpić za pisemną zgodą kierownika Przedsiębiorstwa z jednoczesnym sporządzeniem potwierdzonego spisu wydanych dokumentów [Sawicki 2002].
Personal tools