DPR - Wstęp - Misoft

DPR - Wstęp

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

DOKUMENTACJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI - WSTĘP

Celem i efektem pracy księgowego jest uzyskanie przydatnego i wiarygodnego sprawozdania finansowego. Do tego celu dochodzi się małymi krokami w codziennej pracy. Podejmuje się na tej drodze szereg jednostkowych decyzji. Zrozumienie fundamentów, na których zbudowany jest rozbudowany gmach rachunkowości pozwala ufać, że z każdym krokiem zmierza się prosto do zamierzonego celu. Od metody bilansowej przez metody, zasady, reguły i praktyki po rozwiązania wymagane i dopuszczane przepisami prawa dąży się do stworzenia mechanizmu - busoli gwarantującego dobrą jakość wyników codziennej pracy. Przejawem tego dążenia jest tworzenie zespołu zasad na miarę polityki. Powstaje złożony, rozbudowany, wewnętrznie spójny system księgowości, wymagający dokumentacji zasad, na jakich się opiera. To dzięki temu systemowi będzie możliwa przemyślana, prawidłowa organizacja procesów rachunkowości. Wyzwaniem jest przeniesienie idei, teorii i dorobku wypracowanych reguł postępowania na grunt praktyki konkretnej jednostki gospodarczej w jej codziennej rzeczywistości.

Celem pracy jest ukazanie możliwości kształtowania polityki rachunkowości przez jednostkę gospodarczą – zarówno na gruncie teorii, jak również w praktyce gospodarczej na przykładzie Przedsiębiorstwo X.
Realizacji celu pracy podporządkowano jej konstrukcję. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

W rozdziale pierwszym, opartym na literaturze przedmiotu, przedstawiono fundamenty rachunkowości finansowej. Czym rachunkowość jest, czym się zajmuje, jakie pełni funkcje, do czego dąży, jakimi metodami i jakimi zasadami należy się kierować by osiągać zamierzone cele. Druga część pracy poświęcona jest dokumentacji zasad rachunkowości. Wymieniono niezbędne elementy dokumentacji zasad rachunkowości oraz przedstawiono przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustanawiającego zasady (politykę) rachunkowości w przedsiębiorstwie. W rozdziale trzecim scharakteryzowano przedmiot działalności i organizację, oraz zawartość dokumentacji zasad rachunkowości w Przedsiębiorstwie X. Przeprowadzono również analizę i interpretację kompletności i poprawności przyjętych przez Przedsiębiorstwo X rozwiązań.

Podmiotem pracy w części teoretycznej jest każde przedsiębiorstwo do którego mają zastosowanie przepisy Ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości, a w części praktycznej Przedsiębiorstwo X.
Praca nie ma jednoznacznie określonego zakresu czasowego, bowiem odnosi się do aktualnie obowiązujących rozwiązań w zakresie rachunkowości finansowej.
Praca niniejsza oparta jest na literaturze przedmiotu i aktach prawnych rachunkowości oraz o materiałach źródłowych Przedsiębiorstwa X. Przy jej pisaniu wykorzystano w szczególności metodę analizy opisowej oraz empirycznej.

Personal tools