DPR - Obowiązkowe elementy dokumentacji zasad rachunkowości - Misoft

DPR - Obowiązkowe elementy dokumentacji zasad rachunkowości

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

DOKUMENTACJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI
2.1 Obowiązkowe elementy dokumentacji zasad rachunkowości

Obowiązek przyjęcia i stosowania zasad (politykę) rachunkowości nakłada na podmiot gospodarczy prowadzący księgi rachunkowe art. 4 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości. Natomiast art. 10.2 nakłada na kierownika jednostki obowiązek ustanowienia i aktualizowania w formie pisemnej, w języku polskim, dokumentacji przyjętych zasad. Elementy tej dokumentacji, wymienione w art. 10.1, należy uznać jako obowiązkowe.
Dotyczą one:

 • 1. określenia roku obrotowego i jego podziału na okresy sprawozdawcze;
 • 2. metod wyceny składników aktywów i pasywów oraz metodę ustalania wyniku finansowego;
 • 3. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie nie mniejszym niż:
  • a) - określenie zakładowego planu kont z wyszczególnieniem kont księgi głównej,
   • podanie przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń,
   • podanie zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
  • b) podanie wykazu ksiąg rachunkowych, z wyszczególnieniem w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera:
   • wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe,
   • określeniu struktury zbiorów i ich powiązań,
   • określeniu funkcji poszczególnych zbiorów w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
  • c) opisu systemu przetwarzania danych, z wyszczególnieniem w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera:
   • opisu systemu informatycznego,
   • programowych zasad ochrony i dostępu do danych,
   • wskazaniu wersji i daty rozpoczęcia eksploatacji systemu informatycznego;
 • 4. systemu ochrony danych i ich zbiorów, w szczególności dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów stanowiących podstawę zapisów w księgach rachunkowych[Ustawa z 29 września 1994, Art. 10]
Personal tools