DPR - Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego - Misoft

DPR - Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

DOKUMENTACJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI
2.1.2 Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Dokumentacja zasad rachunkowości musi precyzować, które spośród dopuszczonych przez ustawę o rachunkowości metod wyceny aktywów i pasywów znajdą zastosowanie [Kiziukiewicz 2007, s. 25]. Należy też wskazać wybrany przez jednostkę wariant ustalenia wyniku finansowego. Określa się te metody, które jednostka będzie stosować. Poniżej podano obszary, dla których wymagane są zasady ewidencji i wyceny:

  • zasady ewidencji i wyceny i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • zasady ewidencji i wyceny materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku,
  • zasady wyceny inwestycje krótkoterminowych,
  • zasady wyceny należności,
  • zasady wyceny środków pieniężnych,
  • zasady wyceny zobowiązań i zobowiązań finansowych,
  • zasady wyceny rezerw,
  • zasady wyceny kapitału,
  • zasady wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych,
  • zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów [Kiziukiewicz 2007, s. 25].

Zakres szczegółowości opisu zasad wyceny zależy od prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej. Na przykład zasady zasady wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych będą występowały w jednostce, w której wystąpią środki pieniężne w walutach obcych.

Personal tools