DPR - Funkcje i cechy rachunkowości - Misoft

DPR - Funkcje i cechy rachunkowości

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

DOKUMENTACJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI
1.2 Funkcje i cechy rachunkowości

Rachunkowość spełnia szereg funkcji, wśród których najczęściej wymieniane są:

 • funkcja informacyjna – polega na tworzeniu i dostarczaniu informacji: wewnętrzna, w celu ich wykorzystania na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem; zewnętrzna, w celu dostarczania informacji jednostkom z otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności właścicielom, bankom, agendom rządowym oraz ewentualnym potencjalnym inwestorom [Sawicki 2002, s.15], [Gabrusewicz i Samelak 2011, s. 16],
 • funkcja kontrolna – jest niezbędnym elementem procesu zarządzania, realizowana jako obowiązek dokumentowania wszystkich bez wyjątku operacji gospodarczych nie tylko po ich dokonaniu ale na każdym etapie ich przeprowadzania, jako obowiązek porównywania stanów ewidencjonowanych składników majątku ze stanem faktycznym ustalanym w procesie inwentaryzacji a także jako kontrola wykonania wyznaczonych planów; tworząca podstawy liczbowe do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa oraz systematycznego obserwowania majątku jego źródeł oraz przebiegu i wyników podejmowanych działań; pozwala sprawdzać zgodność przebiegu podjętych działań z przyjętymi zasadami i regułami oraz planowanymi zamierzeniami, przeciwdziałać zaistniałym nieprawidłowościom [Sawicki 2002, s. 15], [Gabrusewicz i Samelak 2011, s.16],
 • funkcja sprawozdawczo-analityczna – polegająca na sporządzaniu sprawozdań - zestawień liczbowych przekazywanych urzędom, izbom skarbowym, jednostkom i organom nadrzędnym, publikowaniu ich przez spółki kapitałowe na potrzeby akcjonariuszy, udziałowców, kontrahentów itp. [Sawicki 2002, s. 15]; rzetelne i wiarygodne sprawozdania finansowe stanowią właściwy cel całego procesu gromadzenia i przetwarzania informacji,
 • funkcja dowodowa – znajduje wyraz w prowadzeniu rachunkowości i archiwizowaniu jej urządzeń w sposób umożliwiający przedstawienie dokumentów, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych na żądanie sądów, organów ścigania przestępstw, urzędów i kontroli skarbowej, jako wiarygodnych dowodów w postępowaniu sądowym i podatkowym [Sawicki 2002, s. 15],
 • funkcja przekaźnika informacji dla potrzeb statystyki [Kuczyńska-Cesarz 2003, s.17],
 • funkcja powiernicza – związana z ochroną nienaruszalności zasobów powierzonego kapitału [Niemczyk 2013, s. 12].

Reasumując, można stwierdzić, że rachunkowość pełni funkcję swoistego języka biznesu, którym posługuje się świat gospodarczy, z wykorzystaniem znanych sobie metod, standardów, koncepcji zawartych w obowiązujących normach prawnych [Niemczyk 2013, s. 12].
System sformalizowany rachunkowości charakteryzuje się zespołem specyficznych cech nie występujących w innych systemach przetwarzania informacji. Za najbardziej znaczące cechy tego systemu należy uznać:

 • wyraża wszystkie procesy gospodarcze w mierniku pieniężnym, pozwalającym sprowadzać je do wspólnego mianownika; miernikami naturalnymi posługuje się tylko pomocniczo i do osiągania celów cząstkowych,
 • zdarzenia będące przedmiotem ewidencji księgowej ujmuje się wyłącznie na podstawie dokumentów źródłowych, stwierdzających fakt wystąpienia operacji gospodarczych; niedozwolone są zapisy nieudokumentowane,
 • zapisów księgowych dokonuje się z zastosowaniem specyficznych urządzeń księgowych – kont, według zasad podanych w przyjętym planie kont; sposób dokonywania na nich zapisów i poprawiania popełnionych błędów oparty jest o normy prawne, które muszą być rygorystycznie przestrzegane,
 • zapisów księgowych dokonuje się z zachowaniem zasady podwójnego zapisu tj. metody bilansowej zgodnie z dwoistą treścią ekonomiczną; umożliwiającej prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie poszczególnych urządzeń księgowych,
 • zachowuje się ciągłość ewidencji księgowej dzięki stosowaniu metody „od bilansu do bilansu”,
 • wprowadza wzmocnienie kontroli wewnętrznej przez systematyczne przeprowadzaną inwentaryzację oznaczającą spis z natury,
 • dostarcza informacji odzwierciedlających minioną sytuację przedsiębiorstwa [Sawicki 2002, s. 14].

Należy jednak podkreślić, że w rachunkowości immanentnie mamy do czynienia z określeniem zasobów majątkowych (aktywa) oraz sposobem ich finansowania (pasywa). Wydaje się, że jest to najistotniejsza różnica i cecha charakterystyczna tego rodzaju ewidencji [Niemczyk 2013, s. 11].

Personal tools