DPR - BIBLIOGRAFIA - Misoft

DPR - BIBLIOGRAFIA

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

DOKUMENTACJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI
BIBLIOGRAFIA


 • Gabrusewicz W., Samelak J. (red.), 2011, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Gmytrasiewicz M. 2008, Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa.
 • Hasik W. Kwiecień M. 2007, Ujawnienie i prezentacja informacji sprawozdawczej, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2007 nr 1158, Wrocław.
 • Kiziukiewicz T. 2007, Rachunkowość nie tylko dla księgowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kuczyńska-Cesarz A. 2003, Zasady rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • MSR-8 2008, Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8 - Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2008 L 320/34
 • Niemczyk R. 2013, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nowak S. 2000, Podstawy rachunkowości i system finansowo-księgowy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Sawicki K. (red.), 2002, Podstawy rachunkowości. Wyd.4 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Tuszyński M. 2001, Ustawa o rachunkowości po nowelizacji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości z późn.zm. Tekst jednolity Dz.U., 2013 poz.330.
Personal tools