Błędy - Misoft

Błędy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Błędy sygnalizowane przez BTRIEVE’a

01 - INVALID OPERATION 
Błąd numeru operacji lub funkcji. Błędny numer funkcji Btrieve’a.
02 - ERROR I/O 
Błąd operacji we/wy. Błąd ten występuje w czasie zapisywania lub odczytywania zbioru na dysku. Może to wskazywać na uszkodzenie zbioru lub dysku oraz gdy przekazany został do BTRIEVE’a błędny blok parametrów.
03 - FILE NOT OPEN 
Operacja nie może być wykonana ponieważ zbiór nie został otwarty lub przekazano nieprawidłowy blok parametrów.
04 - KEY VALUE NOT FOUND 
Brak rekordu o podanym indeksie.
05 - DUPLICATE KEY VALUE 
Rekord o podanym indeksie już istnieje w zbiorze a duplikacja nie jest dla tego indeksu możliwa.
06 - INVALID KEY NUMBER 
Zmieniony numer indeksu; Numery indeksów muszą być zgodne z numerami określonymi w trakcie tworzenia zbioru.
07 - DIFFERENT KEY NUMBER 
Zmieniony numer indeksu; Zmieniony został numer indeksu przed wykonaniem operacji: Get Next, Get Next Extended, Get Previous, Get Previous Extended, Update lub Delete. Wymienione operacje wymagają tego samego indeksu jaki został określony w poprzednio wykonanych (np. Get First, Get Less, itp.), ponieważ Btrieve nie jest w stanie prawidłowo ustawić się w zbiorze. Aby zmienić numer indeksu pomiędzy kolejnymi operacjami jak: Get Next, Get Next Extended, Get Previous, lub Get Previous Extended, należy użyć operacji Get Position, po której następuje operacja Get Direct wykonująca repozycjonowanie w zbiorze.
08 - INVALID POSITIONING 
Błąd pozycjonowania; Przed wykonaniem operacji DELETE lub UPDATE należy przeczytać rekord aby właściwie została określona pozycja w zbiorze. Ten status może też występować, jeśli podany został nieprawidłowy blok parametrów zbioru.
09 - END OF FILE 
Koniec zbioru; Status informujący o próbie czytania poza zbiorem.
10 - MODIFIABLE KEY VALUE ERROR 
Modyfikacja indeksu niemodyfikowalnego;
11 - INVALID FILE NAME 
Błędna nazwa zbioru;
12 - FILE NOT FOUND 
Brak zbioru;
13 - EXTENDED FILE ERROR 
Brak rozszerzenia zbioru.
14 - PRE-IMAGE OPEN ERROR 
Błąd tworzenia lub otwarcia zbioru migawek; Zbiór migawek zawiera poprzednią zawartość wszystkich zmodyfikowanych stron zbioru. Zbiór ten kasowany jest w momencie zamknięcia zbioru. Zakończenie pracy programu bez zamknięcia zbioru (np. na skutek awarii) nie spowoduje uszkodzenia zbioru, gdyż przy ponownym jego otwarciu zbiór migawek pozwoli na odtworzenie stanu zbioru sprzed modyfikacji.

Są trzy przyczyny tego błędu:

  • Btrieve nie może utworzyć nowego zbioru, ponieważ brak pamięci na dysku.
  • Btrieve nie może otworzyć zbioru w celu rekonstrukcji zbioru głównego. Może to być spowodowane skasowaniem zbioru migawek lub jego uszkodzeniem. W takim przypadku należy użyć programu: BUTIL -recover do naprawy zbioru.
  • Btrieve nie może otworzyć zbioru migawek ponieważ BTRIEVE został wystartowany przez użytkownika nie mającego praw dostępu do tego zbioru.
15 - PRE-IMAGE I/O ERROR 
Błąd WE/WY w trakcie operacji na zbiorze migawek; Brak pamięci dyskowej lub zbiór migawek jest uszkodzony. Jeśli brakuje pamięci dyskowej należy usunąć niepotrzebne zbiory. Jeśli zbiór migawek jest uszkodzony, BTRIEVE nie jest w stanie automatycznie zapewnić integralności zbioru danych. W takiej sytuacji należy naprawić uszkodzony zbiór.
16 - EXPANSION ERROR 
Błąd alokacji zbioru; Błąd występuje podczas zapisu adresów nowych stron w katalogu dysku. Prawdopodobnie jest to błąd dysku.
17 - CLOSE ERROR 
Błąd podczas operacji zamknięcia zbioru. Nie można zapisać pozycji w katalogu zbioru. Prawdopodobnie jest to błąd sprzętowy. Może wystąpić również wtedy gdy podany zostanie błędny blok parametrów zbioru.
18 - DISK FULL 
Brak pamięci dyskowej;
19 - UNRECOVERABLE ERROR 
Nienaprawialny błąd. Należy przebudować zbiór programem BUTIL -recover.
20 - RECORD MANAGER 
w sieci musi być zainstalowany program BREQUEST.EXE lub w wersji jednostanowiskowej BTRIEVE.EXE.
21 - KEY BUFFER TOO SHORT 
Bufor na indeks jest zbyt mały; Może to być spowodowane niezgodnością parametrów kartoteki w schemacie bazy ze strukturą zbioru fizycznego.
22 - DATA BUFFER LENGHT 
Bufor na rekord jest zbyt mały; Może to być spowodowane niezgodnością parametrów kartoteki w schemacie bazy ze strukturą zbioru fizycznego. BTRIEVE zwraca tylko część rekordu a w przypadku zapisu nie zapisuje rekordu.
23 - POSITION BLOCK LENGHT 
Blok parametrów ma niewłaściwą długość;
24 - PAGE SIZE ERROR 
Nieprawidłowa długość strony; Długość strony musi być wielokrotnością 512 bajtów i nie może być większa niż 4096 bajtów.
25 - CREATE I/O ERROR 
Błąd tworzenia zbioru; Błąd może być spowodowany przepełnieniem dysku lub jego katalogu. Ponadto może wystąpić wtedy gdy tworzony zbiór jest otwarty lub posiada atrybut „Transakcyjny”.
26 - NUMBER OF KEYS 
Zbyt duża liczba indeksów lub segmentów indeksowych w zbiorze. Maksymalna liczba indeksów w zbiorze zależy od wielkości strony. Błąd ten występuje jeśli dla określonej długości strony liczba indeksów lub segmentów w indeksach jest zbyt duża. Błąd ten występuje również wtedy gdy nie zdefiniowano żadnego indeksu w zbiorze.
27 - INVALID KEY POSITION 
Nieprawidłowy adres indeksu w rekordzie. Adres indeksu w rekordzie nie może być większy od długości rekordu. Adres ostatniego bajtu w indeksie też nie może przekraczać długości rekordu.
28 - INVALID RECORD LENGHT 
Nieprawidłowa długość rekordu. Długość rekordu plus obszar dla duplikatów musi być mniejsza lub równa długości strony minus 6 oraz większa od 4.
29 - INVALID KEY LENGHT 
Nieprawidłowa długość indeksu. Indeks może mieć długość większą od 0 i nie większą od 255. Długość indeksów liczbowych musi być parzysta. Długość indeksu i strony musi być tak dobrana, aby na jednej stronie indeksowej zmieściło się nie mniej niż 8 indeksów.
30 - NOT A BTRIEVE FILE 
Zbiór nie jest w formacie BTRIEVE. Zbiór nie był utworzony w BTRIEVE lub też był utworzony we wcześniejszych wersjach BTRIEVE. Inną przyczyną tego błędu jest uszkodzenie pierwszej strony zbioru zawierającej File Control Record.
31 - FILE ALREADY EXTENDED 
Zbiór był już rozszerzany.
32 - EXTEND I/O ERROR 
Błąd operacji WE/WY w trakcie rozszerzania zbioru.
34 - INVALID EXTENSION NAME 
Błędna nazwa rozszerzenia zbioru.
35 - DIRECTORY ERROR 
Błąd podczas operacji zmiany katalogu; Brak katalogu lub błędna jego nazwa.
36 - TRANSACTION ERROR 
BTRIEVE został zainstalowany z zerową liczbą transakcji. Operacja „Begin Transaction ” nie może zostać wykonana.
37 - TRANSACTION IS ACTIVE 
Aktywna transakcja; W czasie gdy jedna transakcja na danej stacji została rozpoczęta druga nie może wystartować.
38 - TRANSACTION CONTROL FILE I/O ERROR 
Błąd podczas zapisu do zbioru kontrolnego transakcji; Przyczyną może być: zapełniony dysk, dysk zabezpieczony przed zapisem lub uszkodzony zbiór kontrolny transakcji.
39 - END/ABORT TRANSACTION ERROR 
Żądanie zakończenia lub usunięcia nierozpoczętej trasakcji;
40 - TRANSACTION MAX FILES 
Przekroczona maksymalna liczba zbiorów modyfikowanych w transakcji; Patrz parametry konfiguracyjne BTRIEVE.
41 - OPERATION NOT ALLOWED 
Operacja / Funkcja niedozwolona. Niektóre operacje Btrieve’a nie są dozwolone podczas trwania innych. Na przykład: podczas transakcji nie mogą być wykonywane operacje: Close, Set lub Clear Owner, Extern, Create Supplemental Index, Drop Supplemental Index.
42 - INCOMPLETE ACCELERATED ACCASS 
Próba otwarcia zbioru uprzednio otwartego w trybie ACCELERATED i nie zamkniętego. Zbiór może być uszkodzony.
43 - INVALID RECORD ADDRESS 
Błędny adres rekordu; Dla funkcji Get Direct podany został błędny adres rekordu, poza wartościami granisznymi dla zbioru.
44 - NULL KEY PATH 
Próba odczytania rekordu wg indeksu posiadającego wartość NULL (pustą).
45 - INCONSISTENT KEY FLAGS 
Niespójne flagi indeksu w operacji Create. Jeśli indeks posiada segmenty, flagi dla każdego segmentu muszą być takie same.
46 - ACCESS TO FILE DENIED 
Nie można wykonać operacji na zbiorze. Zbiór został otwarty w trybie READ a aplikacja próbuje do niego zapisać / modyfikować / kasować rekordy. Może być też podana nieprawidłowa nazwa właściciela zbioru.
47 - MAXIMUM OPEN FILES 
Przekroczona liczba zbiorów otwartych w trybie ACCELERATE; Zbiory otwarte w tym trybie zajmują 6 stron w buforze BTRIEVE, jeden dla rekordów danych i 5 dla operacji na drzewie indeksów. W przypadku wystąpienia tego błędu należy albo zwiększyć pamięć w serwerze albo zmniejszyć długość strony. Jednym słowem należy zrekonfigurować BTRIEVE.
48 - INVALID ALTERNATE SEQENCE DEFINITION 
Błędna definicja tablicy sortowania indeksów znakowych.
49 - KEY TYPE ERROR 
Nieprawidłowy typ indeksu; Określono nieprawidłowy typ indeksu lub sposób sortowania dla danego typu.
50 - OWNER ALREADY SET 
Zbior ma już przypisanego właściciela;
51 - INVALID OWNER 
Nieprawidłowy właściciel zbioru; Są dwie przyczyny tego błędu: Jeśli błąd ten występuje w operacji Set Owner oznacza niezgodność nazwy w buforach: key i record. Jeśli błąd ten występuje w operacji Open oznacza probę otwarcia zbioru przez innego właściciela lub błędnie podaną jego nazwę.
52 - ERROR WRITING CACHE 
Błąd podczas zapisu strony z bufora;
53 - INVALID INTERFACE 
Błędny interfejs języka programowania dla operacji na rekordach zmiennej długości. Interfejs pochodzi prawdopodobnie z wersji BTRIEVE v 3.15 lub wcześniejszej.
54 - VARIABLE PAGE ERROR 
Błąd operacji Step Direct; Nie można przeczytać całego rekordu zmiennej długości. W takiej sytuacji BTRIEVE czyta tylko taką część rekordu jaka jest możliwa do odczytania. Błąd ten oznacza uszkodzenie jednej lub większej liczby stron. Należy sięgnąć do kopii zbioru w archiwum.
55 - AUTOINCREMENT ERROR 
Próba zdefiniowania atrybutu SEGMENTED lub DUPLICATE dla indeksu AUTOINCREMENTAL.
56 - INCOMPLETE INDEX 
Zbior zawierający indeks zewnętrzny jest uszkodzony; Błąd występuje podczas operacji Create Supplemental Indeks lub Drop Supplemental Indeks Jeśli zostaną one przerwan.
58 - COMPRESSION BUFFER TOO SHORT 
Bufor na rekord skompresjonowany jest zbyt krótki;
59 - FILE ALREADY EXISTS 
Zbior już istnieje; Błąd występuje wtedy gdy w operacji Create nie zostanie ustawiony parametr nadpisywania.
62 - INCORRECT DESCRIPTOR 
Błędny deskryptor operacji Extended Get lub Step;
63 - INVALID EXTENDED INSERT BUFFER 
Operacja Extended Insert posiada zbyt mały bufor.
64 - FILTER LIMIT REACHED 
Osiągnięto zakres czytania w operacji Get Next/Previous;
74 - AUTOMATIC TRANSACTION ABORT 
Automatyczny abort transakcji; W konfiguracji serwerowej BTRIEVE zastępuje End Transaction operacją Abort w przypadku wystąpienia błędu w zbiorze transakcyjnym podczas transakcji.
78 - DEADLOCK DETECTED 
Zakleszczenie blokowania; Btrieve wykrył sytuację bez wyjścia. Aplikacja powinna zwolnić wszystkie blokady i semafory oraz zakończyć lub przerwać transakcję co pozwoli na zakończenie swoich operacji przez innych użytkowników.
79 - PROGRAMMING ERROR 
Błąd wewnętrzny BTRIEVE; Prosimy o kontakt z naszą firmą lub Novell Development Products Division.
80 - CONFLICT 
Operacja Update lub Delete nie może być wykonana; Pomiędzy operacją odczytu rekordu do modyfikacji a jego modyfikacją powstał inny proces w sieci lub pod MS Windows zmienił jego zawartość.
81 - LOCK ERROR 
Błąd blokowania. Błąd ten może wystąpić w następujących przypadkach:

- tablica z informacjami o zablokowanych rekordach jest pełna - należy wykonać rekonfigurację BTRIEVE lub blokować mniejszą liczbę rekordów w aplikacji. - aplikacja próbuje zdjąć blokadę rekordu zablokowanego z atrybutem „multiple” nie istniejącego w tablicy blokady.

82 - LOST POSITION 
Zgubiona sekwencja czytania indeksów zduplikowanych;
83 - READ OUTSIDE TRANSACTION 
Próba modyfikacji rekordu w czasie trwania transakcji który został odczytany przed rozpoczęciem transakcji.
84 - RECORD LOCKED 
Rekord zablokowany; Próba czytania rekordu zablokowanego bez okresu oczekiwania lub przekroczony okres oczekiwania.
85 - FILE LOCKED 
Zbiór zablokowany; Próba dostępu do zbioru który został zablokowany przez innego użytkownika.
86 - FILE TABLE FULL 
Przekroczona maksymalna liczba otwartych zbiorów. Należy zwiększyć odpowiedni parametr konfiguracyjny BTRIEVE.
87 - HANDLE TABLE FULL 
Przekroczona maksymalna liczba logicznych otwarć zbioru. Należy zwiększyć odpowiedni parametr konfiguracyjny BTRIEVE.
88 - INCOMPATIBILE MODE ERROR 
Niezgodność trybów otwarcia zbioru; Jeśli w jednej aplikacji ten sam zbior został otwarty w trybie ACCELERATED to i inne aplikacje muszą go otworzyć w tym samym trybie. Jeśli pierwsza aplikacja otworzyła zbiór w innym niż ACCELERATE trybie inne nie mogą w tym trybie go otworzyć.
90 - REDIRECTED DEVICE TABLE FULL 
Błąd BREQUEST. Przekroczona została pojemność tablicy logicznych dysków na skutek podłączenia do dodatkowego serwera. Należy przeładować BREQUEST z nowymi wartościami parametrów /S i /R.
91 - SERVER ERROR 
Błąd serwera lub BTRIEVE.NLM nie został załadowany.
92 - TRANSACTION TABLE FULL 
Przekroczona maksymalna liczba jednocześnie aktywnych transakcji. Należy zrekonfigurować BTRIEVE lub zmienić obsługę transakcji w aplikacji.
93 - INCOMPATIBLE LOCK TYPE 
Niezgodność trybów blokowania.
94 - PERMISSION ERROR 
Próba otwarcia lub tworzenia zbioru w katalogu, do którego użytkownik nie ma wystarczających uprawnień.
95 - SESSION NO LONGER VALID 
Sesja nie jest aktywna. Prawdopodobnie została wykonana akcja DISCONNECT. Błąd ten występuje również wtedy, gdy przeznaczona zostanie maksymalna liczba stacji korzystających z BTRIEVE. Należy zrekonfigurować BTIREVE zwiększając liczbę sesji.
96 - COMMUNICATIONS ENVIRONMENT ERROR 
Błąd występujący podczas ładowania BTRIEVE.NLM na serwerze. Zbyt mała liczba sesji ustalona dla SPX. Należy przeładować SPX zwiększając liczbę sesji.
97 - DATA MESSAGE TOO SMALL 
Próba dostępu do rekordu dłuższego niż BTRIEVE w zadanej konfiguracji może obsłużyć. Należy zrekonfigurować BTRIEVE zwiększając maksymalną długość rekordu oraz przeładować BREQUEST zwiększając parametr /D.
98 - INTERNAL TRANSACTION ERROR 
Błąd podczas wykonywania operacji na zbiorze transakcyjnym. Należy wykonać Abort transakcji.
Personal tools