Amortyzacja jednorazowa - PIT - Misoft

Amortyzacja jednorazowa - PIT

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Spis treści

Art. 22k ustawy o PIT (Kancelaria Sejmu s. 100/253 2015-11-02)


Art. 22k. ust.7

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Art. 22k. ust.8

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 22h ust. 4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22k ust. 1 lub art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.


Art. 22k. ust.10

Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Art. 22k. ust.12

Przeliczenia na złote kwoty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1000 zł.


gdzie:
Art. 22i : określa zasady amortyzacji liniowej
Art. 22k ust.1 : określa zasady amortyzacji degresywnej
Art. 22h. ust.4 :
Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc 
albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, ...
Art. 22. ust.1 :
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Art. 23. :
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:...

Uwaga na limity pomocy de minimis: limit ogólny 200 000 euro w okresie 3 lat podatkowych ale
  w towarowym transporcie drogowym 100 000 euro
  w sektorze produkcji rolnej 15 000 euro
  w sektorze rybołówstwa 30 0000 euro
  w usługach świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 500 000 euro
zobacz infor.pl oraz cenabiznesu.pl lub infor.pl
Wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis: uokik.gov.pl


Szerszy wyciąg z ustawy Amortyzacja_jednorazowa.pdf


Jak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 10 maja 2011 (IBPBI/1/415-172/111RM) przedsiębiorca nie musi jednorazowo amortyzować całej wartości środka trwałego. Wolno tak rozliczyć tylko jej część, nawet gdy nie przekracza to ustawowego limitu, a od pozostałej naliczać odpisy metodą degresywną lub metodą liniową.

"We wniosku o interpretację podatnik pytał, czy mógł zamortyzować jednorazowo tylko część wartości zakupionej maszyny (kosztowała 245 728 zł, a jednorazowy odpis dotyczył tylko kwoty 145 728 zł), mimo że cała wartość tego środka mieściła się w granicach ustawowego limitu. Pozostałą część (100 000 zł) podatnik chciał amortyzować tzw. metodą liniową. Izba uznała, że postąpił prawidłowo. W jej ocenie podatnikowi wolno jednorazowo zamortyzować jedynie część wartości początkowej środka trwałego, a odpis ten może być naliczony już w miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji. W takiej sytuacji w następnym roku podatkowym podatnik będzie naliczać dalsze odpisy amortyzacyjne od tego składnika majątkowego, wedle własnego wyboru bądź metodą linową, określoną w art. 22i ust. 1 ustawy o PIT bądź na zasadach wskazanych w art. 22k ust. 1 tej ustawy." źródło rp.pl
zobacz też podatki.biz
z przykładem dalszej amortyzacji: gazeta podatkowa

Personal tools